Teacher

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตอนเช้า

คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตบริเวณ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
สอนชั้น ป. 5/1และ 5/2
ตักข้าวเที่ยงให้นักเรียน
สอนตามโครงการรักการอ่านในฐาน English is fun

ตอนบ่าย

บันทึกหลังการสอน
เตรียมสื่อการสอน
สอนแทนครูพี่เลี้ยง ป. 5/2
ช่วยเป็นที่ปรึกษากับห้อง 5/2

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตอนเช้า

รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตบริเวณ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
สอนชั้น ป. 4/1
ช่วยครูเตรียมสถานที่ทางกรรมการมาประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ช่วยคณะครูถ่ายรูป
ตักข้าวเที่ยงให้นักเรียน

ตอนบ่าย

บันทึกหลังการสอน
เตรียมสื่อการสอน
เตรียมสื่อการสอนในโครงการรักการอ่าน English is fun จัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตอนเช้า

คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตบริเวณ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
สอนชั้น ป. 4/1 5/1และ 5/2
ช่วยงานวัดผลประเมินผลหลังจากไป   ทัศนศึกษา
ตักข้าวเที่ยงให้นักเรียน

ตอนบ่าย

บันทึกหลังการสอน
เตรียมสื่อการสอน
ช่วยงานครูพี่เลี้ยง

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


ทัศนศึกษากับคณะครูโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

                                   วันที่ 4-7

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตอนเช้า

คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตบริเวณ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
สอนชั้น ป. 4/1 5/1และ 5/2
ช่วยฝ่ายการเงิน
ตักข้าวเที่ยงให้นักเรียน

ตอนบ่าย

บันทึกหลังการสอน
เตรียมสื่อการสอน
คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ตอนเช้า

คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตบริเวณ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
สอนชั้น ป. 5/2
ช่วยงายผู้อำนวยการ
ตักข้าวเที่ยงให้นักเรียน

ตอนบ่าย

บันทึกหลังการสอน
ส่งแผนการสอน
คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

ตอนเช้า

คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตบริเวณ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
สอนชั้น ป. 5/1 และ 5/2
ตักข้าวเที่ยงให้นักเรียน

ตอนบ่าย

บันทึกหลังการสอน
คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน